Contact

Contact Info.

  • Address:1400 Ikuji Yosano-cho, Yosa-gun, Kyoto, 629-2311 JAPAN
  • +81-772-42-3812
  • toyoshima@harigane.kyoto
  • https://harigane.kyoto